Austria Schulnetzwerk

Regjistrime

Datat

Data/ora

Aktiviteti

17.04.2019 – 21.06.2019 08:00-12:00 REGJISTRIMI
17.04.2019     14:00 DITA E DYERVE TE HAPURA
08.06.2019     14:00 PROVIMI I PRANIMIT 1
02.09.2019     09:00 PROVIMI I PRANIMIT 2
Nga maji 2019 deri në gusht 2019 KURSI INTENSIV I GJUHËS GJERMANE KLASA 9

Regjistrimi në shkollën tonë është i mundur në klasat:

 • Procesi i regjistrimit: Për klasën e shtatë dhe tetë të arsimit të detyruar.
 • Për klasën 8 dhe 9. të arsimit të detyruar (njëkohësisht viti e 1. e shkollës së mesme për Teknologji Informacioni). Kusht paraprak njohuri në gjuhën gjermane të nivelit A1, njohuri në matematikë dhe në anglisht.
 • Rregjistrimi bëhet në sekretarinë e shkollës.
 • Tarifë rregjistrimi: EUR 60,– (pavarësisht pagesës vjetore 860 Euro të shkollës)

Nëse nxënësi nuk pranohet nga Drejtoria e Shkollës, ateherë kjo tarife kthehet perseri. Nëse nxënësi/sja nuk do të pranojë vendin e fituar atëherë duhet njoftuar drejtoria e Shkollës deri më 31 Gusht. Në rast të kundërt nuk keni të drejtën e kthimit të tarifës të rregjistrimit.

 • Dokumentat që nevojiten
  • Dëftesë semestrale
  • Çertifikatë lindje me fotografi
  • 2 fotografi të formatit të dokumentave
 • Provimi i pranimit për hyrjen në klasën e 7 dhe 8 të shkollës nëntëvjeçare. Provimi i pranimit përfshin lëndet: gjuhë shqipe, matematikë, gjuhë angleze, fizikë/kimi dhe logjikë.
 • Provimi pranimit për gjermanisht për nxënës që regjistrohen në klasën e 8 dhe 9 të arsimit të detyruar (vitin e parë të shkollës së mesme teknologji informacioni) nevojiten njohuri të gjuhës gjermane të nivelit A1 dhe nota të mira në matematikë dhe anglisht.
 • Provimet e pranimit për secilin nivel dhe deftesa vjetore duhet të jetë kaluese. Nëse fituesit janë më tepër se sa shkolla mund të përballojë atëherë bëhet seleksionimi i nxënësve sipas pikëve të fituara në provimin e pranimit.
 • Deftesa vjetore, e cila duhet të paraqitet në fillimin e vitit shkollor duhet të jetë kaluese.

© 2018 Österreichische Schule Shkodra “Peter Mahringer”