Austria Schulnetzwerk

Regjistrime

Datat

Data/ora

Aktiviteti

17.04.2019 – 21.06.2019 08:00-12:00 REGJISTRIMI
17.04.2019     14:00 DITA E DYERVE TE HAPURA
06.06.2019     14:00 PROVIMI I PRANIMIT 1
02.09.2019     09:00 PROVIMI I PRANIMIT 2
Nga maji 2019 deri në gusht 2019 KURSI INTENSIV I GJUHËS GJERMANE KLASA 9

Në shkollën tonë regjistrimet mund të bëhen:

 • Për klasën e gjashtë, shtatë dhe tetë të arsimit të detyruar, ku nuk nevojiten njohuri paraprake të gjuhës gjermane.
 • Për klasën  e nëntë të arsimit të detyruar (njëkohësisht viti e 1. e shkollës së mesme për Teknologji Informacioni) kusht është niveli A2 në gjuhën gjermane, njohuri në matematikë dhe në anglisht.
 • Regjistrimi bëhet në sekretarinë e shkollës.
 • Tarifë rregjistrimi: EUR 50,– (pavarësisht pagesës vjetore 860 Euro të shkollës).

Kjo tarifë nuk kthehet më!

 Dokumentet që nevojiten për regjistrim:

  • Dëftesë semestrale
  • Çertifikatë lindjeje me fotografi
  • 2 fotografi të formatit për dokumentacion
  • Fatura e pagesës së tarifës së regjistrimit
 • Për provimin i pranimit për klasat e 6-të, 7-të dhe 8-të të shkollës nëntëvjeçare nevojiten njohuri në gjuhë shqipe, gjuhë angleze, matematikë dhe logjikë.
 • Për provimin e pranimit për klasën 9-të të arsimit të detyruar (njëkohësisht viti i parë i shkollës së mesme Teknologji Informacioni) nevojiten njohuri të gjuhës gjermane të nivelit A2 dhe njohuri në lëndët e sipërpërmendura.
 • Programet orientuese të nevojshme për përgatitjen para provimeve të pranimit merren në sekretari.
 • Nëse fituesit janë më tepër se sa shkolla mund të përballojë, atëherë bëhet seleksionimi i nxënësve sipas pikëve të fituara në provimin e pranimit.

© 2018 Österreichische Schule Shkodra “Peter Mahringer”